This website uses Cookies We use cookies to optimize your browsing experience on our site. When you visit our website, we will ask you to agree to these cookies. More information Allow
My shopping basket
0
The product has been added to your basket
Continue shopping
To checkout

Terms & Privacy

 

De consument heeft het recht om aan te kondigen aan het bedrijf dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder verklaringen van de rede, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag na de levering van het goed of het sluiten van de service-overeenkomst "(wet in april 2010) heeft . Als u wilt gebruik maken deze functie, moet u de goederen naar SFYC terugsturen, op eigen risico en kosten, in de originele staat en verpakking.

 

Welkom bij www.preloved.be  Door verder te bladeren en gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord gebonden te zijn met de volgende voorwaarden. De termen 'prelovedt' of 'wij', 'mij', 'wij' of 'mijn' verwijzen naar de eigenaar van deze website met maatschappelijke zetel te Damse steenweg 28 8380 Dudzele. België. Het BTW-nummer van de website eigenaar is BE08.291. 881.67.  De griffie van de rechtbank van koophandel is gevestigd in Brugge, U kan Preloved  contacteren via mail: info@nanoukofficial.be of via telefoon: 0032 (0)475/ 22.55.22 De term 'u', 'hij', 'zij' of 'de koper' verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Elke bestelling vormt voor de koper de aanvaarding van onze algemene voorwaarden, dat een integraal onderdeel is van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

PRIJZEN. 

Alle prijzen zijn vermeld in euro inclusief BTW en eventuele administratieve kosten. De verkoopprijs is exclusief de verzendkosten die extra in rekening gebracht zullen worden. Het geldende BTW-tarief is het Belgische btw-tarief. Elke verhoging van de prijzen van goederen zullen worden doorgerekend aan de koper, ongeacht hoe dergelijke verhogingen plaatsvinden tussen de datum en de leveringsbon.

BESTELLINGEN

We behouden ons het recht om te annuleren op elk gewenst moment: het geheel of een deel van de bestelling van de koper, indien de door hem bestelde goederen niet beschikbaar zijn van onze fabrikanten of leveranciers, zonder opzeggingsrecht van de koper of enige vorm van schadevergoeding. We hebben het recht om geplaatste orders te annuleren of om de koper nodig om een geschikte borg te vragen indien de koper niet aan zijn verplichtingen voldoet voor de betaling, wanneer alles of een deel van zijn vermogen zijn in beslag wordt genomen, als een credit verzekeringsmaatschappij hem geplaatst heeft in de afgewezen categorie en soortgelijke situaties, of als hij in een situatie zit waarin de wet voorziet dat alle schulden onmiddellijk worden betaald.

 

 

LEVERINGEN

Levertijden staan vermeld uitsluitend als begeleiding en zijn niet bindend voor de verkoper. Vertraagde leveringen zullen geen aanleiding geven tot enig recht op compensatie voor schade of op ontbinding van de overeenkomst. We hebben het recht op gedeeltelijke leveringen indien bepaalde stukken nog niet binnen zijn die tegelijk werden besteld. Overmacht zal de leverancier van alle verantwoordelijkheid verlichten. Alle artikelen worden verstuurd via BPost of Fedex en hebben telkens een tracking code. PRELOVED kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen die zich voordoen bij BPost zoals verlies, schade, vertragingen, ... van het pakket. In geval van overmacht kan de leverancier de bestelling annuleren of de leveringsdata wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enig recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot oorlogen, branden, overstromingen, ongelukken, stakingen, gedeeltelijke of volledige vertraging/foutieve werking van de fabriek en de eventuele maatregelen van de overheid in de economische, financiële, douane- of monetaire velden. De verzending van de goederen en de opslag van de goederen in afwachting van de levering is volledig op risico van de koper. Verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

AANVAARDING.

Op het moment van ontvangst dient de koper te controleren of de goederen in overeenstemming zijn met de bestelling. Wanneer de koper niets verneemt zal men aannemen dat alles in orde is, tenzij bekend gemaakt is per aangetekende brief binnen de vijf dagen en in alle gevallen voorafgaand aan het gebruik of de wederverkoop van de goederen. Voor zover de verkoper een foutieve levering erkent, zal zijn verantwoordelijkheid in alle gevallen worden beperkt tot het ofwel vervangen of het terugnemen van het verkeerde deel van de levering aan de contractuele prijs.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONZE LEVERINGEN

Wij weigeren uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte lichamelijke of materiële schade die is veroorzaakt door de levering of het gebruik van producten die worden verkocht door ons. Onze plicht van schadevergoeding voor gebreken in geleverde goederen gaat niet verder dan die van onze leverancier. Geen enkele garantie wordt gegeven op delen in gemakkelijk beschadigbare materialen.

BETALINGSVOORWAARDEN 

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar op onze zetel of door overschrijving op een bankrekening bij ING. Onze bankrekening:  Er kan ook betaald worden via paypal of Ideal bij het afronden van uw bestelling op de site. Het bestaan ​​van een klacht ontslaat de koper niet van zijn verplichting om facturen binnen de afgesproken tijd te betalen. Elk bezwaar tegen een factuur moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden binnen vijf dagen na de factuurdatum. Het aantal en de datum van de factuur moet worden vermeld in alle gevallen. Elke factuur onbetaald op vervaldag zal automatisch oplopen vanaf de vervaldag met vertragingsrente op jaarbasis van 12% van het factuurbedrag, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Onverminderd de bepalingen van het vorige lid, zal vaste vergoeding automatisch verschuldigd worden zonder voorafgaande ingebrekestelling in geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 500, bij wijze van schadevergoeding. In het geval van niet-betaling of indien de koper niet aan zijn verplichtingen voldoet, geschillen zijn met zijn handtekening, er petities zijn voor surséance van betaling of wanneer een rechtbank betrokken is, wanneer alles of een deel van zijn vermogen in beslag wordt gelegd, wanneer hij geplaatst wordt door een factoring bedrijf of kredietverzekeringsmaatschappij in de geweigerde categorie en soortgelijke situaties, of als hij in een van de situaties zit waarin de wet voorziet voor alle schulden onmiddellijk betaald te worden op de vraag, behouden wij ons het recht om verdere leveringen stop te zetten of om een geschikte storting te eisen. Verder behouden we ons het recht voor om de overeenkomst automatisch te ontbinden zonder voorafgaande kennisgeving van schending ten aanzien van de gehele bestelling of het nog niet uitgevoerde gedeelte te overwegen. Goederen gekocht tijdens de solden of goederen die in prijs zijn verlaagd kunnen niet geretourneerd worden, geruild of terugbetaald.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Tenzij anders is overeengekomen, behouden wij ons eigendom van alle producten verkocht door ons tot de volledige betaling is ontvangen, inclusief rente en kosten. Als de prijs of een overeengekomen termijn niet op de vervaldag wordt betaald, hebben wij het recht om de verkoop te ontbinden, eenvoudig door kenbaar te maken onze beslissing om dit te doen.

BEDENKTIJD

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op klanten die artikelen online kopen in de hoedanigheid van een consument. Een consument heeft het recht om SFYC te informeren over het feit dat hij zich wenst terug te trekken uit een aankoop, zonder gevolg van een boete en zonder opgave van redenen binnen 14 dagen vanaf de dag na de levering en ontvangst van het product. Klanten die willen gebruik maken van het herroepingsrecht moeten contact opnemen met SFYC binnen 14 dagen na de dag van de levering en moeten de goederen terugsturen op eigen kosten naar het adres vermeld in artikel 1 binnen 14 dagen van de levering. Alleen artikelen die in de originele en onbeschadigde verpakking zitten, vergezeld van alle accessoires, zullen worden teruggenomen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. voor deze terugbetaling worden kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. In geen geval zullen volgende artikelen worden teruggenomen: items die in solden werden gekocht, artikelen die vuil, incompleet, beschadigd of duidelijk gebruikt zijn, artikelen waarvan de verpakking (of een deel daarvan) is geopend, artikelen gemaakt op maat voor de klant zoals onze gepersonaliseerde juwelen en artikelen van dien aard zijn dat ze niet terug kunnen worden verzonden.

 PRIVACY

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
aan NANOUK  kan de gegevens (naam, adres, e-mail) die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van een bestelling of infoaanvraag.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan NANOUK zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
2b Bij het verzenden of leveren van goederen en diensten, worden uw gegevens eventueel doorgegeven aan logistieke partners louter ter levering van deze goederen of diensten.
3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan NANOUK verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen of te laten schrappen conform de Europese wetgeving omtrent privacy van 2018.

 LINKS

De website www.preloved.be en de blog kunnen links of verwijzingen naar andere websites of derden bevatten. SFYC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze links.

UITZONDERINGEN

Voor bepaalde producten kan de klant zich niet terugtrekken uit de aankoop. De belangrijkste hiervan zijn goederen die werden geproduceerd om aan de specificaties van de consument te voldoen en waardoor de goederen die niet terug gestuurd kunnen worden omwille van hun specifieke karakter. Deze omvatten op maat gemaakte ringen die niet aan andere klanten kunnen worden doorverkocht. Deze goederen omvatten verder goederen specifiek besteld door de klant en die niet op www.preloved.be worden verkocht, maar dat de klant toch wenst te kopen. Hierbij denken we vooral aan pre-orders van collecties voor het volgend seizoen de persoonlijk door de klant vooraf werden geselecteerd. Voor deze gepersonaliseerde orders van de klant, wordt een voorschot gevraagd gelijk aan ten minste 40% van de totale aankoopprijs. Dit voorschot wordt gezien als de aanvaarding van de bestelling. Onder geen beding zal de consument het recht hebben zich terug te trekken uit dergelijke aankopen.

 

NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK

Deze website is voor persoonlijk gebruik. Geen enkel deel van de website mag worden gewijzigd, gekopieerd, verspreid, tentoongesteld, gereproduceerd of voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Foto's op www.preloved.be mogen worden gebruikt op het internet voor niet-commerciële doeleinden, mits een link is opgenomen naar www.preloved.be

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM

De koper en de verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat elke en alle meningsverschillen en geschillen voorgelegd zullen worden aan de bevoegde rechter, op de plaats waar de verkoper zijn zetel heeft. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via de link http://ec.europa.eu/odc doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen. Alle contracten zullen worden beheerst door de wetten van België.